Home

Usporiadanie denných činností

Usporiadanie denných činností v dennom poriadku umožňuje reagovať na potreby, záujmy a možnosti detí. Poskytuje priestor na pokojný a zmysluplný, aktívny, tvorivý pobyt dieťaťa v materskej škole. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko - psychologickej stránke rovnocenné.
 
Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, je rozpracovaný vo forme denného poriadku.
Orientačné rozvrhnutie organizačných foriem dňa v dennom poriadku materskej školy je v súlade s rámcovým a časovým vymedzením pevne  stanoveným časom podávania jedla a hygieny detí. Súčasťou denného poriadku sú:

- hry a činnosti podľa výberu detí
- zdravotné cvičenia
- dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita
- pobyt vonku
- odpočinok
- popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita
 
Denný poriadok vychádza z prevádzky materskej školy, časové rozloženie a dĺžka všetkých činností sa riadi zásadou vekovej primeranosti a každý rodič je s ním oboznámený.

Trieda "Včielky"
Trieda "Motýliky"


Vzdelávacia aktivita je cieľavedomá, systematická, zmysluplná konkrétna výchovno - vzdelávacia činnosť, navodená učiteľkou. Smeruje k rozvoju kognitívnych, perceptuálno - motorických a sociálno - emocionálnych schopností detí. Všetky organizačné formy denného poriadku sú rovnocenné. Osobná hygiena, stolovanie a popoludňajší oddych majú pevne stanovený čas.
 

 

 

Hlavný partner obce:

Logo_kia_web.png