Home
Verejná vyhláška: KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 25 Január 2023 18:26

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho pojednávania. Krajský pamiatkový úrad Žilina oznamuje začatie správneho ex offo vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobu vykonania pamiatkového archeologického výskumu v súvoslosti splánovanou realizáciou líniovej stavby "RFO-207-ZA/DK" na pozemkoch v k.ú. Mojš, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a Lysica - tu.