II. trieda (4 - 6 ročné deti)

Pani učiteľky: Mgr. Žaneta Bajanová (triedna pani učiteľka), Bc. Katarína Willigerová

Čas  Činnosť
06.45 - 08.35
SCHÁDZANIE DETÍ.
Spontánne hry detí, hry a činnosti podľa výberu detí smerujúce k téme dňa. Vzdelávacia aktivita.

Ranný kruh - rozhovor, plánovanie aktivít.
Zdravotné cvičenia.
08.35 - 09.10 Osobná hygiena - príprava na desiatu.
DESIATA.
09.10 - 11.35
Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita - skupinové, frontálne, individuálne činnosti.
Príprava na pobyt vonku. Pobyt vonku.
VYCHÁDZKA.
11.35 - 12.10 Osobná hygiena - príprava na obed.
OBED - stolovanie
12.10 - 14.35 Osobná hygiena, samoobslužné práce.
Príprava na odpočinok.
ODPOČINOK.
14.35 - 16.15 OLOVRANT.
Popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita - individuálne, skupinové.
Priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky. Hry a činnosti podľa výberu detí.
Hodnotenie dňa.
ROZCHÁDZANIE DETÍ.