Home
Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2015  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Streda, 11 December 2019 15:27

Prečítajte si Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 o podmienkách určovania a vyberania miestnehopoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tu.