Home
Podmienky prijatia do MŠ v Mojši (2017/2018) Tlač Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Utorok, 04 Apríl 2017 18:27

Materská škola Mojš 150 oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 02.05.2017 do 31.05.2017
MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie (§16 ods. 2 školského zákona)

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti - prihlášky (prihláška Word - pdf) zákonného zástupca, spravidla od troch do šiestich rokov veku, súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Riaditeľka MŠ Mojš vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia. Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt.


PODMIENKY PRIJATIA: 


Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženou dochádzkou,
 • deti, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšia piaty rok veku,
 • deti, ktoré do 31. augusta 2012 dovŕšia 3 roky života,
 • deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu.

Deti mladšie ako 3 roky bude možné prijať len vtedy, ak budú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré spĺňajú podmienky prednostného prijatia do materskej školy a súčastne tie deti budú mať osvojené základné hygienické návyky.

PRIJÍMACÍ POSTUP:

 • vyplnenie tlačiva "ŽIADOSŤ" - nájdete ju "TU",
 • potvrdenie tlačiva detským lekárom (očkovanie povinný údaj), kópia rodného listu dieťaťa,
 • odovzdanie prihlášky do Materskej školy Mojš do 31.6.2017,
 • prevzatie rozhodnutia o prijatí či neprijatí do 30.06.2017 v materskej škole, ktoré odovzdá riaditeľka materskej školy osobne k rukám zákonnému zástupcovi.

Legislatívny rámec:

 • §5 ods. 14 písm. a) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe
 • §28 a §59 zákona č. 245/2008 T.z. školský zákon
 • §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole
   

Podmienky prijatia a dochádzy dieťaťa do materskej školy nájdete vo formáte pdf - TU.

 
Copyright © 2018 Obec Mojš. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou. Free joomla templates