Home
Podmienky prijímania detí do MŠ Mojš na školský rok 2021/2022
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Piatok, 30 Apríl 2021 11:12

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle paragrafu 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle paragrafu 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v materskej škole na základe:

- žiadosti zákonného zástupcu (žiadosť podpísaná obomi zákonnými zástupcami),
- potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,
- rodný list dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- dieťa od troch rokov veku,
- dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, pričom k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.


Prednostne sa prijíma: 
- dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. 5-ročné dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31.8.2021 a nenavštevuje materskú školu. Rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, je povinný dieťa prihlásiť na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ..


Tlačivo žiadosti je k dispozícií tu.

Spôsob a termín prijímania žiadosti:
rodič posiela vypísanú, podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť:
- odoslaním  naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
- poštou na adresu materskej školy: Materská škola Mojš, Mojš 150, 010 01 Žilina 
 
Termín podania žiadosti: od 01.05.2021 do 31.05.2021

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2021/2022 vydá riaditeľstvo MŠ Mojš do 15. júna 2021.

Mgr. Žaneta Bajanová - riaditeľka MŠ