Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (14.06.2017)  Tlač
Štvrtok, 08 Jún 2017 15:50

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2017 (streda) o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu obce Mojš - originál pozvánky - tu.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Rolku Antona, zloženie sľubu náhradníka, p. Rolku Rudolfa
3. Informácia o plnení uznesení
4. Schválenie predloženia ŽoNFP v rámci Vázvy na predkladanie žiadostí o NFP z integrovaného regionálneho operačného programu, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, v znení aktualizácie č. 2 zo dňa 6.4.2017 na realizáciu projektu: Zvýšenie kapacity MŠ v obci MojšSchválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Mojš"
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
6. Schválenie Zúverečného účtu za rok 2016
7. Schválenie Zmluvy Spoločný stavebný úrad Tepička nad Váhom
8. Schválenie zmluvy o prenájme priestorov s COOP Jednota
9. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku:
- schválenie plánu konania OcZ,
- nahrávanie zastupiteľstiev zvukovo-obrazovým záznamom,
- privolanie polície, v prípade prerušovania zasadnutí OcZ občanmi.
10. Riešenie dopravnej situácie
Žiadosť obyvateľov rodinných domov č. 305, 184 a 197 o vysporiadanie uvedenej obce v prospech obce a položenie asfaltového povrchu.
Žiadosť p. Chrenku Radovana o opravu cestnej komunikácie na perc. č. 413/13 a 413/12 v k.ú. Mojš
11. Návrh na realizáciu chodníka na cintoríne
12. Doriešenie systému platenia za komunálny odpad
13. Riešenie kompostérov pre obyvateľov obce
14. Vyriešiť otázku dopravy do ZŠ Karpatská, Martinská, Gorazdu
15. Rôzne
16. Záver