Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (10.01.2019)  Tlač
Piatok, 04 Január 2019 17:22

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. januára 2019 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tuIng. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Predloženie zápisnice z otvárania obálok kandidátov na hlavného kontrolóra
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Mojš
4. Žrebovanie nájomného bytu
5. Schválenie vypracovania nového územného plánu obce Mojš
6. Príprava petície na zrušenie kafilérie v Mojšovej Lúčke, schválenie petičného výboru.
7. Informácia o uzatvorení nájomnej zmluvy so Súkromnou základnou umeleckou školou Lietavská Lúčka
8. Schválenie spolufinancovania projektu kompostérov  
9. Schválenie komisií pre prípravu publikácie k 600. výročiu založenia obce a pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev
10. Rôzne
11. Záver