Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (13.10.2016)  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Štvrtok, 06 Október 2016 10:32

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2016 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš - originál pozvánky + rozbor plnenia rozpočtu.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
2. Informácia o plnení uznesení
3. Schválenie členov komisie Referenda o uzatvorení cesty do Varína
4. Schválenie termínov Verejného zhromaždenia občanov
5. Čerpanie rozpočtu za obdobie 1-8/2016
6. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver