Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (31.01.2019)  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Pondelok, 28 Január 2019 18:01

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. januára 2019 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tuIng. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie cenovej ponuky na obstarávanie územného plánu obce Mojš
3. Žiadosť o preloženie hniezda Bociana bieleho v obci Mojš - správa Národného parku Malá Fatra
4. Záver