Zápis detí do Materskej školy Mojš 150 pre školský rok 2016/2017  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Piatok, 26 Február 2016 12:00

Materská škola Mojš 150 oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 02.05.2016 do 16.05.2016. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie (§16 ods. 2 školského zákona)

  • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti - prihlášky zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku, súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára (žiadosť - tu).
  • Riaditeľka Materskej školy Mojš vydáva rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.
  • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt.

Podmienky prijatia:

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku života a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou (v zmysle zákona)

- uprednostňujeme deti rodičov s trvalým pobytom v Mojši
- ďalšie voľné miesta obsadíme postupne deťmi, ktorých rodičia podali prihlášku podľa dátumu prijatia do naplnenia kapacity materskej školy, prednostne prijmeme súrodencov už prijatých detí, uprednostníme deti, ktorých obaja rodičia pracujú, prípadne majú iba jedného zákonného zástupcu.

Prijímací postup:

- vyplnenie tlačiva "ŽIADOSŤ", ktorú dostanete osobne v Materskej škole alebo si ju stiahnete tu
- potvrdenie tlačiva detským lekárom, rodný list dieťaťa
- odovzdanie prihlášky do materskej školy najneskôr do 16.05.2016 
- prevzatie rozhodnutia a prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 27.06.2016 v materskej škole, ktoré odovzdá riaditeľka materskej školy osobne zákonnému zástupcovi.