Termín a podmienky prijímania detí do MŠ Mojš na školský rok 2019/2020  Tlač
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Sobota, 16 Február 2019 18:12

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle paragrafu 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle paragrafu 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v materskej škole na základe:

- písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
- potvrdenia zdravotného stavu dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné). 


Prednostne sa prijíma: 
- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky.


Tlačivo žiadosti je k dispozícií v Materskej škole Mojš a tu.

Miesto podávania žiadosti: Materská škola Mojš, Mojš 150, 010 01 Žilina
Termín: od 30.04.2019 do 31.05.2019 v čase od 14:30 - 16:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2019/2020 vydá riaditeľstvo MŠ Mojš do 30. júna 2019.
 
Príloha:  
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete tu.